Detaljplan för del av Ertseröd 1:3 med flera

Ortofoto planområde Ertseröd 1:3Förstora bilden

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en etablering av ett tjugotal småhus i planområdets västra del samt ett aktivitetsområde för idrotts- och odlingsändamål i planområdets östra del. Centralt i området säkerställs allmän platsmark med möjlighet att anordna en större lekyta. Planen medverkar också till en sammanhängande struktur av grönområden såväl som gång- och cykelvägnät i området kring Tanumstrand.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-12-19

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede