Riskbaserad taxa

Bakgrund

I Tanums kommun tillämpas taxa utifrån risk- och resursbedömning för tillsyn inom miljöbalkens område. Taxemodellen är framtagen av Sveriges kommuner och landsting, SKL.
 
Syftet med riskbaserad taxa är att vår tillsyn ska bedrivas där riskerna för negativa effekter på människors hälsa och miljö är som störst och att den verksamhet eller åtgärd som tar tillsynsmyndighetens tid i anspråk också ska betala för den. Vår tillsyn ska också ta hänsyn till regionala och nationella miljömål och bidra till att dessa uppnås. Länk till regionala miljömål i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Tidigare avgiftssystem i kommunen har endast byggt på företagens grundklassning. Med riskbaserad taxa kan företagen påverka sin avgift genom att minska riskerna och genom att ha en utarbetad egenkontroll. Arbete med energieffektivisering minskar också avgiftens storlek. De verksamheter som inte bedrivs i enlighet med miljöbalken kan istället få högre tillsynsavgift eftersom vi då måste lägga ned mer tillsynstid på den verksamheten.

Modellen

Riskbedömning

Varje verksamhet tilldelas en grundavgiftsklass beroende av verksamhet och storlek. Grundavgiften baseras på verksamhetens klassning enligt miljöbalken samt hur stor miljörisk verksamheten utgör.

Därefter görs en riskbedömning där verksamheten kan få tilläggspoäng vilket ökar tillsynstiden. I riskbedömningen tas bland annat hänsyn till verksamhetens lokalisering, om det finns risk för historisk förorening i marken, kemikalieanvändning med mera.
Efter riskbedömningen tilldelas verksamheten en fast avgift som gäller under minst ett år.
Vid inspektion görs sedan en resursbedömning som kan påverka tillsynsavgiften.

Resursbedömning

Resursbedömning görs vid/efter inspektion av verksamheten. Då görs en bedömning av hur väl verksamheten hanterar sina risker genom sin egenkontroll. I resursbedömningen tas även hänsyn till tillsynshistorik och om företaget har vidtagit åtgärder som påpekats vid tidigare inspektion.

Avgift

För de flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen, avgiften är dock årlig, detta för att jämna ut kostnaden.

Verksamheten får dock på sikt den tillsyn de betalar för. För verksamheter där miljö- och hälsoriskerna är ännu mindre kan det gå flera år mellan tillsynsbesöken och verksamheten betalar då efter genomförd tillsyn och för den tid som nedlagts på tillsynen.

Länkar

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede