Information om förorenade områden

Följande är en information om vilka lagar och förordningar som gäller för förorenade områden samt vilka uppgifter som ska lämnas till tillsynsmyndigenheten.

Ett förorenat område kan vara känt sedan tidigare eller uppmärksammas i samband med planarbete, bygg- eller rivningslov eller upptäckas i samband med grävarbeten i marken.

Definition av förorenade områden

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett förorenat område kan vara en byggnad, grundvatten, ytvatten eller sediment.

Med föroreningsskada avses en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (miljöbalken 10 kapitel.) Om föroreningen av mark utgör en betydande risk för människors hälsa, vattenområden eller den biologiska mångfalden definieras miljöskadan som allvarlig.

Upplysningsskyldighet

Enligt Miljöbalkens 10 kapitel 11 § ska fastighetsägare eller den som utför en åtgärd (verksamhetsutövaren) genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta gäller oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte.

Anmälan

Det är förbjudet att utföra efterbehandlingsåtgärder i ett förorenat område utan anmälan till tillsynsmyndigheten om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och där denna risk inte kan bedömas som ringa (28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Enligt förordningen ovan kan även anmälan eller tillstånd krävas vid efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor.

Ansvar

Ansvarig för efterbehandling en förorening är i första hand den som har orsakat föroreningen.  Grundtanken är att den som orsakat skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess att skadan har upphört (Miljöbalken kapitel 2, 8 §). Efterbehandling är den juridiska och professionella termen för sanering av förorenade områden och i termen ingår både identifiering, inventering, sanering och utredningar om ansvar. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägaren. Finns ingen ansvarig är fastighetsägaren eller den som utfört åtgärd i förorenat område ansvarig.

Viktigt att känna till är även att fastighetsägare som köper fastighet efter den 1 januari 1999 är ansvariga för eventuell undersökning och sanering av förorenad mark enligt Miljöbalken kapitel 10, 3 §.  Ansvaret kan i vissa fall delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare eller mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Att utreda och efterbehandla förorenade områden

För att arbetet med utreda och efterbehandla förorenade områden ska bli effektivt, transparant och hålla en god kvalitet krävs att man från början ser helheten och arbetar systematiskt. Grundläggande steg är att belysa historiken över den verksamhet som har bedrivits på platsen, ha väl definierade åtgärdsmål, tydligt huvudmannaskap samt att välja och ha en bra motivering till val av efterbehandlingsmetod. En dialog mellan tillsynsmyndighet och ansvarig underlättar processen.

Vilka uppgifter ska lämnas till tillsynsmyndigheten?

När arbete ska utföras inom ett förorenat område ska detta anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i god tid, minst 6 veckor innan arbetena beräknas starta! För att spara både tid och pengar samt få bra resultat anser miljö- och byggnadsnämnden att en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet ska anlitas när utredningar/undersökningar ska göras. Anmälan ska undertecknas av den ansvarige och innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. För vissa uppgifter krävs mer detaljerade bilagor såsom:

  • Situationsplan över området, där det förorenade området är markerat.
  • Karta över dagvattenbrunnar, dricksvattentäkter och recipienter i området och dess närhet.
  • Bedömningen underlättas av en miljöteknisk markundersökning och uppgifter om områdets geologi och hydrologi.
  • En tydlig beskrivning av efterbehandlingsåtgärden.
  • Åtgärdsmål och motivering av nivå eller avsteg från generella riktvärden.

Tillsynsmyndighetens uppgift

En anmälan som kommer in till miljö- och byggnadsnämnden besvaras med ett beslut. Besluten kan innehålla upplysningar/råd som inte föranleder några åtgärder eller vara förenade med olika förelägganden.

Miljöavdelningen granskar mål för efterbehandlingen, det vill säga vad en efterbehandling ska åstadkomma och till vilka nivåer en sanering ska ske. Vi granskar även vilka risker det finns med föroreningen samt risker med den metod som har valts för efterbehandling.

Förutom att ha framförhållning inför utredning och efterbehandling är det också viktigt att ha en plan för hantering av massor, en masshanteringsplan. Om massor behöver mellanlagras är detta också anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt.

Slutrapportering

När en efterbehandling är avslutad ska en slutrapport skickas in till miljöavdelningen. Rapporten ska beskriva hela projektet inklusive målen och uppnådda resultat och innehålla uppgifter om vart förorenade massor transporterats och omhändertagits vilket också ska kunna styrkas med kvitton. Miljö- och byggnadsnämnden avslutar ärendet med att lägga en slutlig bedömning av hur efterbehandlingen genomförts. I vissa fall kan ett nytt föreläggande utfärdas för att få en inskrift i fastighetsboken om det anses nödvändigt.

Debitering

För den tid miljöavdelningen lägger ned på att handlägga ärendet debiteras timavgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede