Värmepumpar

Anmälan

Funderar du på att installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten? Då ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälningsblanketten finner du här. Det går också att hämta blanketten hos kommunens kundcenter eller miljöavdelningen.

Anmälan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått ett beslut på din anmälan!

Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det. Luftvärmepumpar kan ge upphov till buller, både inom- och utomhus. Det är därför viktigt att aggregatet placeras på lämpligt ställe och att installationen utförs på ett korrekt sätt, för att minska riskerna för att dig och dina grannar blir störda.

Ansvar för miljöeffekter

Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet. Det kan i sin tur leda till krav på åtgärder och skadestånd till kringboende. Det är du som sökande, vanligen fastighetsägaren, som ansvarar för att det inte uppstår några oönskade miljöeffekter i samband med installationen.

Bergvärme

En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden genom en kollektor (slang) i borrhål.

Placering av borrhål och borrdjup

Borrdjupet är oftast mindre är 200 meter och avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter, detta för att undvika energiförluster i närliggande energibrunnar. Borrhål bör alltid placeras så långt från grannes fastighetsgräns som möjligt. Det bör alltid vara minst 10 meter mellan borrhålet och fastighetsgränsen. Om detta inte är möjligt krävs grannens skriftliga medgivande till placeringen av borrhålet. Medgivande krävs bland annat för att borrhålet kan påverka grannens framtida möjligheter att placera en värmepumpsanläggning. Det går att ta ut 30-50 W per meter borrhål.

Att tänka på:

 • Anlita en certifierad brunnsborrare. Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges geologiska undersökning, SGU, i samarbete med branschorganisationer och ställer krav på erfarenhet, kunnande och försäkringar. Information om certifierade brunnsborrare finns hos certifieringsföretaget SP Sitac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Välj EN installatör som totalentreprenör, så att det endast är en ansvarig för hela installationen. På så vis undviker du att installatören och borraren skyller på varandra om något skulle gå fel i anläggningen.
 • Vid begärd offert se till att borrhålet är på det aktiva djupet, det vill säga det djup som är under grundvattenytan.
 • Ett byte från ved-, olje- eller pelletspanna till värmepump kan leda till att ventilationen minskar. Samtidigt blir murstocken kallare. Kontrollera regelbundet om det finns tecken på fukt i vindsutrymmet! Källaren blir också kallare utan värme från en förbränningspanna. Det kan bli nödvändigt att sätta in radiatorer eller fläktkonvektor i källaren.
 • Kom ihåg att ansöka om tillstånd och få besked innan du påbörjar installationen!

Här kan du läsa mer om att tänka på vid installation av bergvärme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 75.5 kB) och Skyddsföreskrifter vid installation av bergvärme inom vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 119.1 kB).

Ytjordvärme

Jordvärmepumpen fungerar i princip likadant som en bergvärmepump. Skillnaden är varifrån pumpen tar värmen.

Jordvärmepumpen har en slinga nedgrävd i marken. Slingan bör ligga på cirka 0,9-1,5 meters djup och inte tätare än 1,5 meter.

Viktigt att tänka på är att hålla tillräckliga skyddsavstånd. För att inte påverka närliggande vattentäkter ska det vara minst 20 meter till dricksvattenbrunnar.

Tänk på att göra en slangkarta så att du i framtiden kan gräva utan att skada värmepumpsanläggningen.

Här kan du läsa mer om att tänka på vid installation av jordvärme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 66.5 kB).

I likhet med vad som gäller vid övergång till bergvärme, från ved-, olje- eller pelletspanna, kan ventilationen behöva ses över. Källare och vind blir kallare och bör kontrolleras så att det inte stannar kvar fukt. Även i detta fall måste tillstånd sökas hos miljö- och byggnadsnämnden innan installationen påbörjas.

Luftvärmepump

Det finns tre typer av värmepumpar som tar tillvara på värmen från utomhusluften alternativt förbrukad ventilationsluften. Luftvatten- och luftluftvärmepumpar tar värme från utomhusluften vilket gör att utomhustemperaturen påverkas dess verkningsgrad och värmefaktor. Luftvärmepumpar behöver normalt sett inget kommunalt tillstånd.

Luft-vattenvärmepump

Värmen som utvinns ur uteluften överförs till det vattenburna värmesystemet, även tappvarmvattnet kan värmas av värmepumpen.

Att tänka på:

 • Behövs en back-up system, när utomhusluften blir kallare minskas effekten på pumpen
 • Sker ett byte från ved-, olja- eller pelletspanna bör ventilationen ses över, speciellt i källare och på vind där annars fukt kan stanna kvar.
 • Det bildas rimfrost i utomhusdelen vilken med jämna mellanrum smälter bort, se till att smältvattnet kan ledas bort för att undvika isbildning
 • Kan medföra en del ljud, tänk därför på placering av utomhusdelen så inte grannar störs 

Luft-luftvärmepump

Liksom luft-vattenvärmepumpen tas här  värmen från uteluften, men istället för att överföras till ett vattensystem omvandlas den till varmluft som blåses ut i huset. För att detta system ska fungera optimalt bör huset ha en öppen planlösning, annars kan varmluften hindras från att spridas i hela huset.

Den här typen av värmepump är ett kompliment till annan uppvärmning och hur mycket man kommer kunna spara beror väldigt mycket på hur väl värmen kan sprida sig i huset. Grovt räknat tappar man 2 grader för varje tröskel varmluften måste transporteras över. Detta system värmer alltså bara inomhusluften, inte vattnet i radiatorerna, och då heller inte tappvarmvattnet.

Att tänka på:

 • Kolla att husets befintliga värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar som de ska
 • Kan medföra en del buller, tänk på placering av både utomhus- och inomhusdelarna att det inte stör någon
 • Se till att ta hand om kondensvattnet som bildas i utomhusdelen

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värmen i ventilationsluften som lämnar huset, detta kräver att det är mekanisk ventilation.

Frånluftsvärmepumpen kan kopplas till det vattenburna uppvärmningssystemet och/eller till varmvattenberedning.

Vid alla typer av installationer rekommenderas att ta in offerter från flera leverantörer, minst tre olika men gärna fler.

Mer information om värmepumpar hittar du på Energimyndighetens sida om respektive värmepump:

Du kan även kontakta Tanums kommuns energi- och klimatrådgivare Roger Stenström, 0525-69 73 19, eller Jenny Olsson, 0522-69 73 42, e-post energiradgivning@uddevalla.se för kostnadsfri och opartisk energirådgivning.

Här finns ytterligare information om värmepumpar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Energirådgivning

Telefon 0522-69 73 19,
0522-69 63 54
Fax 0525-183 07

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede