Nedgrävning av häst

Det finns speciella riktlinjer för hur nedgrävning av häst på egen fastighet ska ske. För att få gräva ned en häst måste miljöavdelningen godkänna platsen där hästen planeras att grävas ned. Sedan den 1 februari 2015 krävs det inte längre något tillstånd från länsstyrelsen för nedgrävning.

För att få gräva ned sin döda häst på den egna fastigheten måste du först kontakta miljöavdelningen för att, i samråd, välja en lämplig plats för nedgrävning. Det behövs för att undvika eventuell smittspridning av sjukdomar och för att yt- och grundvatten inte ska riskera att förorenas.

Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och nedgrävning:

  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • För nedgrävning ska en torr och solig plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän) väljas. Exempel på lämplig plats är i närheten av myrmark, där det ofta är sand-/grusavlagringar och fritt från bebyggelse.
  • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska plats väljas med tanke på att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst100 meter , avståndet bör helst uppgå till200 meter .
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter. Djurkroppen ska täckas med minst en meter jordmassa, samt gärna stora stenar, så att vilda djur hindras från att gräva upp avfallet.
  • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Helst bör minst en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden. Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker.
  • Kvittblivning av biologiskt avfall, genom placering i flytgödselbehållare eller i fastgödselanläggning, får inte ske.

Miljöavdelningens arbete i ärenden om nedgrävning av hästdjur debiteras enligt lagen om foder och animaliska biprodukter.  

OBSERVERA att samråd med miljöavdelningen alltid ska ske innan nedgrävning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede