Vanliga frågor


Vart ska jag skicka min ansökan?

Tanums kommun
Bygglovsavdelningen
457 81 Tanumshede

Vad är ett bygglov?

Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls. Ett bygglov innebär dock inte att du får börja bygga. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.

Vissa ärenden kan beslutas av byggnadsinspektören. I större och viktigare ärenden fattas beslut vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden. Handläggningstiden kan variera beroende på om ärendet behöver remitteras till andra myndigheter eller om grannar behöver höras. Enligt plan- och bygglagen ska handläggning ske skyndsamt och normalt inte längre tid än 10 veckor. Om ärendet kräver det, får denna tid förlängas med ytterligare 10 veckor utöver de ursprungliga 10 veckorna.

När behöver jag bygglov?

Bygglov behövs bland annat när du vill:

 • bygga nytt,
 • bygga till,
 • ändra fasaden (till exempel ta upp ett nytt fönster),
 • ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till frisörsalong),
 • uppföra murar och plank,
 • anordna upplag,
 • sätta upp skyltar,
 • ordna parkeringsplatser (förutom för en- och tvåbostadshus).

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovsplikten.

Här kan du läsa mer om när det krävs bygglov. Öppnas i nytt fönster.
Om du är osäker kontakta bygglovsavdelningen får rådgivning.

Vad är ett marklov?

Marklov krävs vid väsentlig förändring av marken inom område med detaljplan, vilket enligt rättspraxis är om du fyller upp eller schaktar ur mer än 0,5 meter.

Vad är ett rivningslov?

För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Det gäller inte för åtgärder som inte krävt lov från början, till exempel "friggebodar".

Måste grannarna tillfrågas när man söker bygglov?

Grannarna ska höras om ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser eller om ansökan avser en större åtgärd utanför detaljplanelagt område. Bygglovsavdelningen ansvarar för grannhörandet.

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbesked kan du begära om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga eller dela din fastighet. Förhandsbesked kräver ett myndighetsbeslut och är bindande för kommunens beslut om bygglov i två år efter det att beslutet vunnit laga kraft. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt.

När får jag börja bygga?

Om din åtgärd kräver lov måste du vänta fyra veckor från det att ditt beslut om bygg- rivnings- eller marklov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben, innan du får påbörja arbetet, https://poit.bolagsverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utöver detta måste du även fått ett beslut om startbesked.

Publiceringen i Post- och inrikes tidningar sker vanligtvis någon vecka efter att beslutet fattats.

Om din åtgärd kräver anmälan måste du invänta ett startbesked.

Om du har ett förhandsbesked ska du söka bygglov.

Hur länge gäller beslut om bygg-, mark- eller rivningslov?

Beslut om lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Hur länge gäller beslut om förhandsbesked?

Förhandsbeskedet gäller endast om du söker bygglov för åtgärden inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked fått laga kraft.

Hur länge gäller beslut om startbesked?

Startbeskedet till ett lovpliktigt ärende upphör att gälla samtidigt som lovet, det vill säga om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovet fått laga kraft.

Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad eller nybyggnad av ett Attefallshus, upphör att gälla två år efter att det gavs. 

Kan man kombinera en ansökan om bygglov för tillbyggnad med Attefallstillbyggnad?

Svaret kan vara ja, men vägen dit är krånglig. För mer information kan ni läsa under avsnitt anmälningspliktiga åtgärder. Öppnas i nytt fönster.

Vad regleras i planbestämmelser?

Planbestämmelserna anger vad din tomt får användas för, till exempel för bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar, om vinden får inredas och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras.

Vad menas med "prickad mark"?

Prickad mark är mark som enligt planbestämmelserna inte får bebyggas.

Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?

Du kan beställa kopior på handlingar som finns i kommunens arkiv. Kontakta i första hand kundcentret. Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare! Kopior tar vi betalt för enligt särskild taxa.

Vem är byggherre?

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Som byggherre är du huvudansvarig vilket medför att det är du som ansvarar för att alla de regler och förordningar som finns förknippade med byggnationen verkligen följs. En byggherre svarar inte bara för att huset byggs korrekt. Även arbetsmiljön på arbetsplatsen är i grund och botten byggherrens ansvar. Byggherren ansvarar också för att en byggfelsförsäkring finns och att entreprenören som anlitas har de försäkringar som krävs: färdigställandeförsäkring, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring.

Behöver jag en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med redan i byggherrens ansökan om lov eller anmälan.

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att göra en kontrollplan och se till att kontrollplanen och olika bestämmelser följs. Den kontrollansvarige ska också delta vid det tekniska samrådet och på kommunens arbetsplatsbesök.

En kontrollansvarig ska ha behörighet, som ska styrkas genom en certifiering.

Vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus behövs oftast ingen kontrollansvarig.  

Hur kommer jag i kontakt med en certifierad kontrollansvarig?

För att hitta vem som arbetar som kontrollansvarig kan du besöka följande sidor:

Vilka ritningar och andra handlingar krävs för min ansökan?

En ansökan innehåller normalt:

 • Ansökningsblankett,
  Använd gärna vår e-tjänst eller skicka din ansökan per e-post till mbn.diarium@tanum.se Om du ansöker via e-tjänst eller e-post ska du inte skicka handlingarna per brev en gång till.
  Vi behöver en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100
 • Situationsplan (se nedan vilka olika krav som ställs)
 • Teknisk beskrivning,
 • Anmälan om kontrollansvarig på separat blankett,

Blanketter för bygglov hittar du under rubriken "E-tjänster och Blanketter".

Vad för typ av situationsplan krävs när jag söker bygglov?

En situationsplan för att kunna behandla bygglovsansökan behövs alltid vid ny- och tillbyggnader av hus. Olika krav på vilket underlag som krävs för situationsplan beror på den tilltänkta åtgärdens omfattning, placering och vart den ska utföras. En situationsplan på nybyggnadskarta kan komma att krävas som underlag för din bygglovsansökan.
När situationsplan på nybyggnadskarta behövs framgår av de beslutade ritklinjerna som Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om vid sammanträde 2022-06-21.

När behöver jag en nybyggnadskarta?

Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun beslutade vid sitt sammanträde 2022-06-21 om riktlinjer för nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll.
För mer infomation om nybyggnadskarta och desss riktlinjer samt förenklad tabell för när nybyggnadskarta krävs kan ni läsa om under avsnitt nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll.

Vad är "fackmannamässiga" ritningar?

Ritningarna till en bygglovsansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Du får själv göra din bygglovsritning. Kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar, till exempel välja hustyp som passar på just din tomt och för området, visa hur hänsyn ska tas till befintlig vegetations- och markförhållanden samt lokal tradition. Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara:

 • ritade med linjal,
 • måttsatta,
 • skalenliga,
 • svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering).

Dessutom ska förslaget vara genomprojekterat. Det innebär att bland annat att:

 • takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas,
 • marklinjer ska redovisas — befintliga och nya. Linjerna ska möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara och att utformningen kan bedömas.

På sidan Bygglov hittar du länkar till exempel på godkända ritningar för nybyggnad/tillbyggnad.

Hur definierar man en våning?

Inom detaljplanelagt område regleras vanligtvis hur många våningar byggnader får ha. Det är skillnad på våning, vind och källare.

För att utrymmet ska räknas som vind och inte som våning får taket luta maximalt 45 grader och från bjälklagets översida till den punkt där fasaden möter utsidan på taket får det inte vara mer än 0,7 meter. För källare gäller att det ska vara maximalt 1,5 meter från överkant av bjälklag till markens medelmarknivå. Detta står i Plan- och byggförordningen 1:4 §.

De flesta områdesbestämmelser och en del detaljplaner har begränsat vinden genom till exempel en uttalad maximal invändig nockhöjd och en lägre takvinkel.

Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?

Byggnadsarea är byggnadens yta på marken. Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida.

Hur bygger man energieffektivt?

Det finns många fördelar att bygga energieffektivt, både får byggherren och miljön. Vi rekommenderar att man besöker Energimyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida för mer information om tips och råd att bygga lågenergi- och passivhus. Du kan även prata med kommunens energirådgivare som gärna kommer med goda tips inför byggnationen. Mer information om energirådgivning hittar du här.

Vad innebär strandskydd?

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattnet. Strandskydd innebär förbud att bygga samt ändra byggnader inom fastigheten, Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet, om särskilda skäl föreligger. Ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna för att få veta mer om strandskydd på din fastighet. Oftast är strandskyddet upphävt inom detaljplanelagt område.

Vad får jag bygga med friggebodsregeln?

I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader på upp till 15,0 m², så kallad friggebodar. Det finns inte någon begränsning av antalet bodar, så länge den totala arean inte överstiger 15 m². Den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. De grannar som berörs kan medge att placeringen kommer närmre än 4,5 meter och då behövs inte heller bygglov. En friggebod kan exempelvis vara ett förråd eller ett växthus.

Behöver jag bygglov vid installation av eldstad?

Nej, men man måste göra en anmälan för eldstad. Bifoga fasadritningar som visar skorstenens inverkan på byggnadens utseende, information om vilken typ av eldstad som ska installeras, planritning som visar eldstadens placering i byggnaden samt en kontrollplan. Viktigt att tänka på är att skorstenshöjden ska överstiga taknocken samt överstiga takbeläggningen med minst en meter.

Din eldstad måste vara miljögodkänd enligt Boverkets regler. Detta innebär att den ska vara testad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och klarar vissa krav gällande utsläpp av bland annat sotpartiklar och gaser.

Behövs bygglov för pool?

Bygglov krävs inte för nedgrävd pool, dock kan åtgärden kräva marklov för åtgärder inom detaljplanerat område.
Tanums kommun har en del detaljplaner som reglerar bevarande av hällmark, det innebär att du inom dessa bevarandebestämmelser inte får spränga/schakta för pool. Avser du att lägga poolen helt eller till viss del ovan mark kan väggarna anses som en lovpilktig mur eller plank.

Marklov inom område med detaljplan kan krävas om du förändrar omgivande mark mer än +/- 0,5 meter. Även om inte lov krävs så är du ansvarig för att säkerhetskraven uppfylls.
Antingen måste poolen ha ett staket på minst 0,9 meter som ansluter till marken samt inte medger klättring eller så måste poolen täckas med en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd.
Plank eller mur i anslutning till poolen kan kräva bygglov.
Större pooltak som kan upplevas som byggnad kan kräva bygglov.

Behövs bygglov för inglasning av altan?

Ja, att glasa in en altan är alltid bygglovspliktigt inom detaljplan och kräver att det finns byggrätt för dess yta. Ansökan ska bifogas med situationsplan samt plan- och fasadritningar.

Behöver jag bygglov för att bygga en brygga?

Vill du bygga ut din brygga så kan du behöva söka bygglov. Om bryggan inrymmer 10 båtplatser eller mer så räknas bryggan som "småbåtshamn" och då behöver du söka bygglov. Glöm dock inte att även mindre bryggor kan behöva andra tillstånd såsom strandskyddsdispens eller anmälan om vattenverksamhet.

Hur mycket kostar ett bygglov?

Dina avgifter för bygglovet regleras i Bygglovtaxan, som antagits av Kommunfullmäktige. Mer information om kostnader för bygglov finns på sidan Vad kostar ett bygglov?

Vad händer om jag påbörjar min byggnation utan att invänta startbesked?

Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du invänta startbesked innan du kan påbörja byggnationen. Om du inte inväntar startbesked så kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kapitlet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede