Information angående ansökan om förhandsbesked

Vissa möjligheter finns att få ett bygglovsärende prövat som förhandsbesked utan att fullständiga handlingar inlämnats.

För denna prövning erfordras följande:

  • Blankett om ansökan om förhandsbesked
    Blankettarkiv
  • Situationsplan
    Som kartunderlag kan kopia av ekonomiska kartan användas. Läget för byggnaden markeras, till exempel med ett kryss. Kartkopior som underlag för ansökan kan tillhandahållas av plan- och byggavdelningen.

Om grannfastigheter anses bli berörda kommer miljö- och byggnadsnämnden att bereda berörda grannar tillfälle att avge yttrande.

Vid ärendets beredning kommer det att remitteras till miljö- och hälsoskyddskontoret eller gatu- och va-avdelningen.

Ett avslag på ansökan om förhandsbesked kan i allmänhet överklagas till länsstyrelsen.

Ett positivt förhandsbesked från miljö- och byggnadsnämnden skall åtföljas av fullständig bygglovsansökan och bygglov skall avvaktas innan byggnadarbeten får påbörjas.

Besiktning av platsen för föreslagen byggnad sker regelmässigt. Det underlättar ärendets handläggning om den föreslagna byggnadens placering i förväg har markerats på marken.

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i regel var sjätte vecka. Handläggningstiden för ett förhandsbesked varierar beroende på omfattning av erforderliga va-utredningar med mera.

Kostnaden för miljö- och byggnadsnämndens granskning, besiktning med mera, uttages enligt fastställd taxa.

För nybyggnad inom område med strandskydd eller annat förordnande enligt naturvårdslagen krävs dispens. Sådan dispens lämnas endast om det finns särskilda skäl och i de flesta fall är det kommunen som prövar dessa ansökningar. I ansökan om förhandsbesked bör anges om den skall omfattas även av ansökan om strandskyddsdispens och eventuella särskilda skäl för detta.

Inom strandskyddsområde som har ett annat skydd enligt miljöbalkens 7 kapitel, prövas ansökan om strandskyddsdispens  istället av länsstyrelsen. Dessa områden är naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, miljöskyddsområden, Natura2000-områden, landskapsbildsskyddsområden och vattenskyddsområden. Ansökan lämnas till länsstyrelsen.

Ansökan lämnas eller skickas till: Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 Tanumshede, telefon 0525-180 00.

Miljö- och byggnadsnämndens expeditionstid är måndag till fredag klockan 08.00-12.00, måndagar även klockan 13.00-16.30.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede