Anmälningspliktiga åtgärder

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov gäller
endast för en- och tvåbostadshus.

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplanen dock kan strandskyddsdispens eller tillstånd från landskapsbildsskydd krävas.

En anmälan med nödvändiga handlingar ska lämnas till kommunen och du måste invänta startbesked innan du får börja bygga!

Din anmälan ska innehålla följande handlingar:

 

Exempel för lägesfixering av byggnader på situationsplan Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här skickar du in din anmälan

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 536.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.

När kan du anmäla?

 • Komplementbyggnad och komplementbostadshus (Attefallshus)
  Du kan lämna in anmälan för nybyggnad av ett Attefallshus när det finns en huvudbyggnad på tomten.
  Vid nybyggnad av en huvudbyggnad (fritidshus, en-eller tvåbostadshus) krävs det att du har fått ett slutbesked för huvudbyggnaden innan du kan lämna in en anmälan för ett Attefallshus.
 • Tillbyggnad (Attefallstillbyggnad), takkupa, ytterligare bostad
  Du kan endast göra åtgärden på din huvudbyggnad.
  Vid nybyggnad av en huvudbyggnad (fritidshus, en-eller tvåbostadshus) krävs det att du har fått ett slutbesked för huvudbyggnaden innan du kan anmäla tillbyggnaden eller takkupan. Samma gäller för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  Om du vill göra en tillbyggnad varav en del ska byggas till med stöd av bygglov och en del som bygglovsbefriad tillbyggnad eller takkupa så krävs det även slutbesked för den berörda bygglovspliktiga delen innan du kan göra en anmälan för den bygglovsbefriade delen.

OBS: Om du skickar din anmälan till oss innan ovanstående förutsättningar är uppfyllda finns det risk för att vi måste avvisa din anmälan.

Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.

Detta gäller för fastigheter som omfattas av

Genom att kontakta oss innan du gör en anmälan kan du enkelt få reda på om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull eller om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du påbörjar din byggnation utan att anmäla och invänta startbesked kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kapitel.

Komplementbyggnad på 30 m² byggarea - Attefallshus

I omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra komplementbyggnader, till exempel garage, förråd eller gästhus på sammanlagt 30,0 m².
Information om Attefallshus på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Byggnadens höjd får vara max 4,0 meter till taknock.


ELLER:

Komplementbostadshus på 30 m² byggarea - Attefallshus

I omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra ett komplementbostadshus som permanentbostad eller fritidshus, på sammanlagt 30,0 m².

Viktigt att veta:

 • Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Byggnadens höjd får vara max 4,0 meter till taknock.

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m² bruttoarea

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra en (1) tillbyggnad på sammanlagt max 15,0 m² bruttoarea. Om du väljer en tillbyggnad över två plan kan du till exempel utnyttja 7,5 m² per plan.
Information om tillbyggnad om max 15 m² på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Tillbyggnaden ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

Tillbyggnad av max 2 takkupor

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra två mindre takkupor om ditt hus inte har några takkupor. Finns redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallet.
Information om takkupor på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Anmälan krävs om åtgärden berör den bärande konstruktionen.
 • Gör du ett ingrepp i den bärande konstruktionen krävs bygglov istället.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
Information om ytterligare en bostad på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Gäller inte för tvåbostadshus eller komplementbostadshus (Attefallshus)