Attefallsåtgärder

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov gäller
endast för en- och tvåbostadshus.

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplanen dock kan strandskyddsdispens eller tillstånd från landskapsbildsskydd krävas.

Tänkt på att även andra anslutningsavgifter kan tillkomma. Du som byggherre ansvarar för att ta reda på vad som gäller för ditt enskilda projekt.

En anmälan med nödvändiga handlingar ska lämnas till kommunen och du måste invänta startbesked innan du får börja bygga!

Din anmälan ska innehålla följande handlingar:


Exempel för lägesfixering av byggnader på situationsplan Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här skickar du in din anmälan

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 536.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.

När kan du anmäla?

 • Komplementbyggnad och komplementbostadshus (Attefallshus)
  Du kan lämna in anmälan för nybyggnad av ett Attefallshus när det finns en huvudbyggnad på tomten.
  Vid nybyggnad av en huvudbyggnad (fritidshus, en-eller tvåbostadshus) krävs det att du har fått ett slutbesked för huvudbyggnaden innan du kan lämna in en anmälan för ett Attefallshus.
 • Tillbyggnad (Attefallstillbyggnad), takkupa, ytterligare bostad
  Du kan endast göra åtgärden på din huvudbyggnad.
  Vid nybyggnad av en huvudbyggnad (fritidshus, en-eller tvåbostadshus) krävs det att du har fått ett slutbesked för huvudbyggnaden innan du kan anmäla tillbyggnaden eller takkupan. Samma gäller för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

OBS: Om du skickar din anmälan till oss innan ovanstående förutsättningar är uppfyllda finns det risk för att vi måste avvisa din anmälan.

Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.

Detta gäller för fastigheter som omfattas av

Vidare behöver en bedömning göras i varje enskilt fall om fastigheten är att anses som belägen inom kulturhistorisk värdefull miljö eller om den tilltänkta åtgärden påverkar byggndens kulturhistoriska värden.
Detta gäller för fastigheter som omfattas av

Genom att kontakta oss innan du gör en anmälan kan du enkelt få reda på om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull eller om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du påbörjar din byggnation utan att anmäla och invänta startbesked kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kapitel.

Komplementbyggnad på 30 m² byggarea - Attefallshus

I omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra komplementbyggnader, till exempel garage, förråd eller gästhus på sammanlagt 30,0 m².
Information om Attefallshus på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Byggnadens höjd får vara max 4,0 meter till taknock.


ELLER:

Komplementbostadshus på 30 m² byggarea - Attefallshus

I omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra ett komplementbostadshus som permanentbostad eller fritidshus, på sammanlagt 30,0 m².

Viktigt att veta:

 • Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Byggnadens höjd får vara max 4,0 meter till taknock.

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m² bruttoarea

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra en (1) tillbyggnad på sammanlagt max 15,0 m² bruttoarea. Om du väljer en tillbyggnad över två plan kan du till exempel utnyttja 7,5 m² per plan.
Information om tillbyggnad om max 15 m² på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Tillbyggnaden ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

Tillbyggnad av max 2 takkupor

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra två mindre takkupor om ditt hus inte har några takkupor. Finns redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallet.
Information om takkupor på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Anmälan krävs om åtgärden berör den bärande konstruktionen.
 • Gör du ett ingrepp i den bärande konstruktionen krävs bygglov istället.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
Information om ytterligare en bostad på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Gäller inte för tvåbostadshus eller komplementbostadshus (Attefallshus)

Vilka krav gäller för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan?

För de bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan gäller följande krav:

 • lokalisering (PBL 2 kap. 3 §)
 • placering och utformning (PBL 2 kap. 6 §)
 • omgivningspåverkan (PBL 2 kap. 9 §)
 • miljökvalitetsnormer (PBL 2 kap. 10 §)
 • samordning med annan lagstiftning (PBL 2 kap. 11 §)
 • utformningskrav (PBL 8 kap. 1-3,6-7 §§, PBF 3 kap. 1-6, 23 §§)
 • tekniska egenskapskrav (PBL 8 kap. 4-7 §§, PBF 3 kap. 7-23 §§)
 • krav på tomter och allmänna platser (PBL 8 kap. 9-12 §§)
 • förbud mot förvanskning (PBL 8 kap. 13 §)
 • krav på underhåll (PBL 8 kap. 14 §)
 • varsamhetskravet (PBL 8 kap. 17 §)
 • överensstämmelse med detaljplan och områdesbestämmelser (PBL 10 kap. 2§).

Du finner mer information om detta på Boverkets hemsida -krav på bygglovsbefriade åtgärder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man kombinera en ansökan om bygglov för tillbyggnad med Attefallstillbyggnad?

Går det att kombinera den byggrätt du har kvar med en Attefallstillbyggnad, för att på så vis bygga en större tillbyggnad?

Att ansöka om bygglov och att göra en anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad en så kallad Attefallstillbyggnad är två olika saker som följer olika regelverk. Bygglovsansökan prövas mot den detaljplan som kommunen har bestämt ska gälla för ditt bostadsområde, och detaljplanen berättar för oss hur mycket du har rätt att bygga på din fastighet. Detaljplanen kan också reglera att bygglovsbefriade åtgärder/Attefallsåtgärder inte får ske inom det detaljplanerade området. Om detaljplanen inte reglerar något om bygglovsbefriade åtgärder/Attefallsåtgärder prövas Attefallsåtgärden direkt mot reglerna som finns i plan- och bygglagen och inte mot detaljplanen. Om din byggrätt enligt detaljplanen är slut, kan en Attefallstillbyggnad vara en möjlighet att ändå få bygga till 15 kvm.

Ibland uppstår funderingar kring om man kan kombinera bygglov med en Attefallstillbyggnad för att på så vis få en större tillbyggnad på sitt hus. Svaret kan vara ja, men vägen dit kan vara krånglig, nedan följer ett exempel.

Låt säga att du vill bygga ett uterum, men detaljplanen medger bara att du får bygglov för 13 kvm till. Du tycker att ett uterum på 13 kvm känns för litet. Kanske tittar du på möjligheten att istället göra en Attefallsanmälan, om att få bygga en lovbefriad tillbyggnad på max 15 kvm, men inte heller det känns tillräckligt stort. Egentligen hade du tänkt dig ett uterum på 20 kvm. Är det möjligt att ändå få ett uterum på 20 kvm? 

En förutsättning är att den bygglovspliktiga huvudbyggnaden eller/och den bygglovspliktiga tillbyggnaden, ska kunna fungera självständigt utan att vara beroende av den tillkommande Attefallstillbyggnad. Tanken är inte att de olika åtgärderna ska kombineras enligt regelverket.
Om du vill få ditt uterum på 20 kvm i exemplet, så måste du gå igenom följande steg: 

1. Du ansöker om bygglov för ett så stort uterum som du har rätt till enligt detaljplanen. 

2. Du får bygglov och startbesked beviljat och ett beslut skickas till dig. 

3. Du bygger klart uterummet som du fått bygglov för och begär slutbesked till kommunen genom att lämna in signerad kontrollplan och annan eventuell slutdokumentation som framgår av ditt beslut om bygglov och startbesked.

4. Du får ett beslut om slutbesked utfärdat för ditt färdiga uterum. 

5. Det är först nu du kan lämna ine din anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad (Attefallstillbyggnad) till kommunen om att få göra uterummet större.

6. Du får ett beslut om startbesked som skickas till dig. 

7. Du bygger till det befintliga uterummet, vilket kan innebära att du behöver riva en fönstervägg som du just byggt. När den tillbyggnaden är färdigställd så begär du slutbesked till kommunen.

8. Du får ett beslut om slutbesked utfärdat för ditt nu lite större uterum och därefter får du ta uterummet i bruk.   

Dessa steg måste du följa för att få ditt större uterum (eller annan tillbyggnad) på ett lagligt sätt. Du väljer själv om du tycker att det känns värt besväret. Om du har begärt slutbesked för uterummet utan att ha byggt klart och det uppdagas av någon anledning att åtgärden inte är färdigställd, så kommer du inte att kunna få din Attefallsanmälan godkänd.

En annan sak som är bra att känna till, är att du inte kan göra en Attefallstillbyggnad först, och sen bygga till den genom bygglov. 

En avgift betalas för ansökan om tillbyggnad med bygglov och en avgift för anmälan om Attefallstillbyggnad. Byggnationen får inte påbörjas förens beslut om startbesked har givits.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede