Anmälningsfria åtgärder

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Nu finns det ytterligare åtgärder som du kan vidta utan bygglov. 

Åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov gäller
endast för en- och tvåbostadshus.

Åtgärderna får delvis strida mot detaljplanen dock kan strandskyddsdispens eller tillstånd från landskapsbildsskydd krävas.

Komplementbyggnad på 15 m² byggnadsarea - Friggebod

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du i omedelbar närhet uppföra en eller flera komplementbyggnader med total maximal byggnadsarea på 15,0 m².
Information om friggebodar på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Byggnaden ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Byggnadens höjd får vara max 3,0 m till taknock.
 • Friggeboden ska vara fristående.
 • Installation av vatten- och avlopp kräver en separat anmälan till bygglovsavdelningen avseende installationen. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du får påbörjar arbetet.
 • Det finns några enstaka detaljplaner i kommunen som har bestämmelse om att friggebod kräver bygglov. Det betyder att du då inte kan uppföra en friggebod lov- eller anmälningsbefriat utan friggeboden kräver då bygglov och behöver prövas mot gällande detaljplan.

Skärmtak

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15,0 m².
Information om skärmtak på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Skärmtak ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.

Skyddad uteplats

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra en mur eller ett plank för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset.
Information om skyddade uteplatser på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Muren eller planket ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter

Altan

Till ditt en- eller tvåbostadshus samt komplementbostadshus får du uppföra en altan för att anordna en uteplats på marken inom 3,6 meter från bostadshuset.
Information om altaner på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Altanen ska inte placeras närmare fastighetsgräns än
  4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Altanens höjd får inte överstiga 1,8 meter någonstans. Altanens höjd mäts från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. 
 • Inglasade altaner kräver fortfarande bygglov.
 • Om ett plank uppförs på altanen ska dess höjd mätas från marken. Det innebär att om ett bygglovsbefriat plank ska placeras på altanen får den totala höjden av altanen och planket tillsammans inte överstiga 1,8 meter.
 • Det krävs bygglov om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.

Ändring av en byggnads yttre utseende - fasadändring

Du får ändra färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial av ditt en- eller tvåbostadshus samt tillhörande komplement-byggnader som till exempel garage, friggebodar eller attefallshus.
Information om fasadändring på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Åtgärden får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär.
 • Att ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana kräver fortfarande bygglov.
 • Det krävs bygglov om åtgärden kräver bygglov enligt gällande detaljplan.
 • Det krävs en anmälan om åtgärden innebär att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt eller om ändringen berör byggnadens bärande delar.

Solfångare och solcellspaneler

På en byggnad får du montera solcellspaneler och solfångare 
som följer byggnadens form.
Information om solfångare och solpaneler på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Det krävs bygglov om åtgärden kräver bygglov enligt gällande detaljplan.
 • Det krävs bygglov om byggnaden är belägen inom detaljplan och är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.
 • Det krävs en anmälan om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Det är du som byggherre som ansvarar för att solcellerna inte utgör en olägenhet för omgivningen så som expempelvis ljusreflexer från solpanelerna.

Balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel.
Information om balkonger, burspråk och uppstickande byggnadsdel på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Tillbyggnaden ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Det krävs bygglov om åtgärden kräver bygglov enligt gällande detaljplan.
 • Åtgärden ska följa gällande detaljplan.
 • Det krävs bygglov om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.
 • Det krävs en anmälan om tillbyggnaden berör byggnadens bärande konstruktion.

Uppställning av fritidsbåt, husvagn eller husbil

Du får ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar
i omedelbar närhet av ditt en- eller tvåbostadshus.
Information om uppställning av fritidsbåt, husvagn eller husbil på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta:

 • Uppställningen får bara göras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Fritidshus räknas som en- eller tvåbostadshus.
 • Uppställningen får inte göras närmare tomtgräns än
  4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats enligt detaljplan, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Båten, husvagnen eller husbilen får inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under den tid den är uppställd på tomten.
 • Uppställningen får inte ske vid en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vilka krav gäller för åtgärder som inte kräver anmälan?

För de åtgärder som inte kräver anmälan gäller att du som byggherre ändå uppfyller vissa krav. Nedan finner du en lista om de krav som den anmälningsfria åtgärde ska uppfylla enligt plan- och bygglagen (PBL).

 • placeringoch utformning (PBL 2 kap. 6 §)
 • omginvingspåverkan (PBL 2 kap. 9 §)
 • utformningskrav (PBL 8 kap. 1-3, 6-8 §§, PBF 3 kap. 1-6, 23 §§)
 • tekniska egenskapskrav (PBL 8 kap. 4-8 §§, PBF 3 kap. 7-23 §§)
 • krav på tomter och allmänna platser (PBL 8 kap. 9-12 §§)
 • förbud mot förvanskning (PBL 8 kap. 13 §)
 • krav på underhåll (PBL 8 kap. 14 §)
 • varsamhetskravet (PBL 8 kap. 17 §)
 • överensstämmelse med detaljplan och områdesbestämmelser (PBL 10 kap. 2 §).

Du finner mer information om detta på Boverkets hemsida -krav på bygglovsbefriade åtgärder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede