Anmälningsfria åtgärder

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Den 1 juli 2017 ändrades plan- och bygglagen 2010:900 (PBL). Nu finns det ytterligare åtgärder som du kan vidta utan bygglov. 
De anmälningsfria åtgärderna är kvar som tidigare.
Åtgärder som kan genom-föras utan krav på bygg-lov gäller i normalfallet endast för en- och tvåbostadshus.

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplanen dock kan strandskyddsdispens eller tillstånd från landskapsbildsskydd krävas.

Komplementbyggnad på 15 m² byggnadsarea - Friggebod

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du i omedelbar närhet uppföra en eller flera komplementbyggnader med total maximal byggnadsarea på 15,0 m².

Viktigt att veta:

 • Byggnaden ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande. .
  Mot allmän plats, dvs. gata, väg, park osv. måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov. 
 • Byggnadens höjd får vara max. 3,0 m till taknock.
 • Friggeboden ska vara fristående.

Skärmtak

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15,0 m².

Viktigt att veta:

 • Skärmtak ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.

Skyddad uteplats

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra en mur eller ett plank för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset.

Viktigt att veta:

 • Muren eller planket ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
 • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter

Ändring av en byggnads yttre utseende - fasadändring

Du får ändra färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial av ditt en- eller tvåbostadshus samt tillhörande komplement-byggnader som till exempel garage, friggebodar eller attefallshus.

Viktigt att veta:

 • Åtgärden får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär.
 • Att ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana kräver fortfarande bygglov.
 • Det krävs bygglov om åtgärden kräver bygglov enligt gällande detaljplan.
 • Det krävs en anmälan om åtgärden innebär att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt eller om ändringen berör byggnadens bärande delar.

Balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel.

Viktigt att veta:

 • Tillbyggnaden ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats, dvs. gata, väg, park osv. måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Det krävs bygglov om åtgärden kräver bygglov enligt gällande detaljplan.
 • Det krävs bygglov om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.
 • Det krävs en anmälan om tillbyggnaden berör byggnadens bärande delar.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede