Vad kostar ett bygglov?

Den avgift som miljö- och byggnadsnämnden fakturerar för olika tillstånd följer en taxa som har fastställts av kommunfullmäktige.

Avgiftens storlek är beroende av dels den tid som åtgår för granskningen och dels av åtgärdens omfattning (bruttoarea, det vill säga sammanlagda arean av bostads-/förrådsutrymmen, och öppen area).

I den avgift som faktureras för ett beslut om bygglov ingår förutom avgiften för bygglovet även avgiften för det tekniska samrådet samt ett arbetsplatsbesök. Om det krävs flera arbetsplatsbesök ökar avgiften.

Nedan följer ett antal exempel på vad ett bygglov eller startbesked för en viss åtgärd kan komma att kosta. Avgiften kan variera mellan samma åtgärd beroende på om exempelvis grannar måste höras.

Åtgärd

Avgift

Nybyggnad av bostadshus, 140 kvm

cirka 26 000 kronor

Nybyggnad av garage, 40 kvm

cirka 5 000 kronor

Nybyggnad av fritidshus, 90 kvm

cirka 20 000 kronor

Tillbyggnad på bostads- eller fritidshus,
40 kvm

cirka 9 000 kronor

Mindre fasadändring

cirka 2 500 kronor

Anmälan om eldstad (braskamin,
ny skorsten etcetera)

cirka 1 500 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus

cirka 6 000 kronor

Komplementbyggnad, gästhus, 25 kvm
(Anmälan Attefallshus)

cirka 7 000 kronor

Tillbyggnad, 15 kvm
(Anmälan Attefall)

cirka 5 000 kronor


Om grannarna måste höras i ärendet tillkommer kostnad för underrättelse:

1-5 sakägare cirka 2 400 kronor
6-9 sakägare cirka 3 500 kronor
10 eller fler sakägare cirka 6 700 kronor

Här kan du läsa hela bygglovstaxanPDF (pdf, 6.9 MB).

Övriga kommunala kostnader i samband med nybyggnad av ett bostadshus

Va-anslutning för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede