Vad kostar ett bygglov?

Den avgift som miljö- och byggnadsnämnden fakturerar för olika tillstånd följer en taxa som har fastställts av kommunfullmäktige.

Avgiftens storlek är beroende av dels den tid som åtgår för granskningen och dels av åtgärdens omfattning (bruttoarea, det vill säga sammanlagda arean av bostads-/förrådsutrymmen, och öppen area).

I den avgift som faktureras för ett beslut om bygglov ingår förutom avgiften för bygglovet även avgiften för det tekniska samrådet samt ett arbetsplatsbesök. Om det krävs flera arbetsplatsbesök ökar avgiften.

Nedan följer ett antal exempel på vad ett bygglov eller startbesked för en viss åtgärd kan komma att kosta. Avgiften kan variera mellan samma åtgärd beroende på om exempelvis grannar måste höras.

Åtgärd

Avgift

Nybyggnad av bostadshus, 140 kvm
inkl. tekniskt samråd

cirka 27 000 kronor

Nybyggnad av garage, 40 kvm
inkl. tekniskt samråd

cirka 5 500 kronor

Nybyggnad av fritidshus, 90 kvm
inkl. tekniskt samråd

cirka 20 000 kronor

Tillbyggnad på bostads- eller fritidshus,
40 kvm, inkl. tekniskt samråd

cirka 10 000 kronor

Mindre fasadändring
utan tekniskt samråd

cirka 2 700 kronor

Anmälan om eldstad (braskamin,
ny skorsten etcetera)

cirka 1 500 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus,
utan tekniskt samråd

cirka 7 500 kronor

Komplementbyggnad, gästhus, 25 kvm
(Anmälan Attefallshus), utan tekniskt samråd

cirka 5 000 kronor

Komplementbostadshus 30 kvm
(Anmälan Attefall), inkl. tekniskt samråd

cirka 7 000 kronor

Tillbyggnad, 15 kvm
(Anmälan Attefall), utan tekniskt samråd

cirka 4 000 kronor


Om grannarna måste höras i ärendet tillkommer kostnad för underrättelse:

1-5 sakägare cirka 2 400 kronor
6-9 sakägare cirka 3 500 kronor
10 eller fler sakägare cirka 6 700 kronor

Här kan du läsa hela bygglovstaxan Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.9 MB).

Övriga kommunala kostnader i samband med nybyggnad av ett bostadshus

Va-anslutning för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede