Policy för småskalig eldning med fasta biobränslen i Tanums kommun

Fastställd av kommunfullmäktige den 13 september 2004, § 60.

Inledning

Denna policy ska ses som en vägledning vid användning av förnyelsebara fastbränslen såsom ved, pellets, flis och briketter i Tanums kommun. Dessa former av biobränslen är en värdefull nationell resurs, som är och kan bli viktiga inslag i ett framtida kretsloppsanpassat energisystem. Den nuvarande energiomställningen i Sverige kan innebära att den småskaliga fastbränsleeldningen ökar, vilket bl a kan medföra ökade utsläpp av vissa miljö- och hälsofarliga kolväten. Fastbränslen måste användas på rätt sätt, med rätt teknik och på rätt plats. Det finns därför ett stort behov av vägledning så att rätt utrustning installeras och används på ett riktigt sätt, framförallt vid vedeldning.
 
Fastbränsleeldning och särskilt vedeldning står idag för en stor del av vissa miljö- och hälsofarliga utsläpp till luften. Röken från vedeldningen medför hälsoproblem t ex besvärande lukt, irritation i luftvägarna och cancerrisker, orsakade av bl a flyktiga organiska ämnen (VOC) och partiklar. Dessa utsläpp svarar för en betydande del av de hälsofarliga ämnena till luften. En fjärdedel av VOC-utsläppen i landet kommer från den småskaliga vedeldningen. De flyktiga organiska ämnena kan även bidra till bildningen av marknära ozon som bl a skadar växtligheten och påverkar hälsan. Med rätt teknik kan dessa utsläpp reduceras med över 90 procent. För att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas krävs en reduktion av dessa utsläpp. Det finns därför ett stort behov att anta en policy för fastbränsleeldning. Med anledning härav har ett förslag till en policy utarbetats, som sedan också skall användas som underlag vid kommunala beslut.

Förslag-Genomförande-Ansvarig

 
Nedan redovisas samtliga förslag i policyn och här finns också förslag på hur dessa skall genomföras samt vilken instans i kommunen som skall ta ansvar för att de genomförs.
 

Fastbränsleeldning ur kretsloppssynpunkt

FörslagGenomförandeAnsvar
En ökad bioenergianvändning bidrar till att skapa en ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Tanums kommuns mål är att fossil eldning skall minimeras, d v s eldning skall i första hand ske med lokalt producerade biobränslen (utdrag ur ÖP 2002).Övergripande beslut som verkställs genom övriga förslagKommunfullmäktige
Samtliga anläggningar i såväl tätbebyggda områden som i glesbygd måste då av hushållningsskäl vara resurssnåla och effektiva.  
   
Nationella miljömål  
FörslagGenomförandeAnsvar
Fastbränsleeldning skall anpassas och utföras så att den kan bidra till att nationella miljömål uppfylls. Följande nationella miljömål berörs:Övergripande beslut som verkställs genom övriga förslagKommunfullmäktige
   
» Begränsad klimatpåverkan  
» Frisk luft  
» Bara naturlig försurning  
» God bebyggd miljö  
   
Detta innebär bl a att användningen av biobränslen för uppvärmning bör öka väsentligt. Eldning måste ske i miljögodkända anläggningar och  
Typen av anläggning anpassas till bebyggelsestrukturen. Inom de tätaste bebyggda bostadsområdena bör i första hand biobränsleeldade när- eller fjärrvärmcentraler användas.  
   
Miljölagstiftning  
FörslagGenomförandeAnsvar
Tanums kommun bör införa kommunala Föreskrifter för småskalig fastbränsleeldning med krav på bränslekvalité och eldningsteknik enligt följande:Föreskrifter införs med stöd av miljöbalkenMiljö- och byggnads-nämnden + Kommunfull­mäktige
• Ved och annat bränsle skall vara torrt med en högsta fukthalt på 25 procent om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsett för annat.  
• Vid upptändning i samband med vedeldning skall inomhustorkad finhuggen ved (upp till 5 cm i tjocklek) användas om inte annan anordning  
används som ger en ännu kortare upptändningsfas.  
• Material, som inte är avsett som bränsle eller tillverkat av avfall och dylikt, förutom rent obehandlat träavfall, får ej eldas.  
• Pellets/briketter som eldas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 71 20). Vid pelletseldning skall bränslet vara anpassat till den aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt.  
• All eldning skall ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig förbränning som möjligt erhålles. Så kallad pyreldning bör ej ske.  
   
Plan- och bygglagen  
FörslagGenomförandeAnsvar
Tanums kommun tillämpar plan- och bygglagstiftningens regler om bygganmälan så att bygganmälan normalt skall göras vid alla nyinstallationer, byten av eldningsanordningar eller annan väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal.Principbeslut och information till byggare. VVS-företag, sotare m flMiljö- och byggnads­nämnden, Skorstensfejarmästare
   
I kontrollplanen dokumenteras genom ett sakkunnighetsintyg att en installationskontroll utförts och att brukaren getts drifts- och skötselinstruktioner.Införs i kontrollplanMiljö- och byggnadsnämnden
   
I samband med nyplanering av mycket tätbebyggda områden med risk för olägenheter pga småskalig fastbränsleeldning bör i första hand planeras för biobränsleeldade fjärr- eller närvärmecentraler. I andra hand bör regler för vedeldning och eventuell annan småskalig fastbränsleeldning införas i planbestämmelserna.Detaljplanebestäm­melser och energiplanMiljö- och byggnads­nämnden + Kommunfull­mäktige
   
I befintliga områden olämpliga för småskalig fastbränsleeldning bör i första hand fjärr- eller närvärmecentraler planeras in.Detaljplanebestäm­melser och energiplanMiljö- och byggnads­nämnden + Kommunfull­mäktige
   
För övriga områden bör miljöbalkens generella regler användas och kommunala föreskrifter införas (se under ”Miljölagstiftning”).TillsynMiljö- och byggnads­nämnden
 Föreskrifter införs med stöd av miljöbalkenMiljö- och byggnadsnämnden + Kommunfullmäktige
   
Som huvudsaklig uppvärmningskälla inom tätorter förordas pelletseldning före vedeldning.RådgivningMiljö- och byggnads­nämnden, Energirådgivare
   
Lag om skydd mot olyckor  
FörslagGenomförandeAnsvar
Vid sotning av behörig sotare skall protokoll upprättas.Enligt lag om skydd mot olyckorSkorstensfejarmästare
   
Fastighetsägaren skall föra dokumentation över eldstädernas konstruktion, funktion och standard.Enligt lag om skydd mot olyckorFastighetsägaren
   
Vid sotning i egen regi skall kontrolljournal upprättas.Enligt lag om skydd mot olyckorFastighetsägaren
   
Bränslen och förbränningsanläggningar  
FörslagGenomförandeAnsvar
Alla fastbränslepannor med manuell bränsletillförsel och som under längre eller kortare tid används som huvudsaklig uppvärmningskälla för värme eller varmvatten, bör vara försedda med ackumulatortank. Om detta inte är möjligt rekommenderas i första hand pelletseldning och i andra hand annan värmekälla.Rådgivning följt av tillsyn (föreläggande) enl miljöbalkenMiljö- och byggnads­nämnden, Energirådgivare, Skorstensfejarmästare
   
Inom tätorter och annan samlad bebyggelse skall all fastbränsleeldning i pannor uppfylla utsläppskraven enligt Boverkets byggregler. Rådgivning följt av tillsyn (föreläggande) enl miljöbalkenMiljö- och byggnadsnämnden
   
Inom hela kommunen bör fastbränslepannor äldre än 30 år med manuell bränsletillförsel och som inte uppfyller gällande utsläppskrav enligt Boverkets Byggregler bytas ut till miljögodkänd teknik.Rådgivning följt av tillsyn (föreläggande) enl miljöbalkenMiljö- och byggnads­nämnden, Skorstensfejarmästare
   
Lokaleldstäder  
(kakelugnar, kaminer, köksspisar, öppna spisar)  
FörslagGenomförandeAnsvar
Alla nyinstallationer av lokaleldstäder inom tätorter och annan samlad bebyggelse skall uppfylla Boverkets föreskrifter om utsläppskrav.Kontroll i samband med bygglov eller bygganmälanMiljö- och byggnadsnämnden, Energirådgivare, Skorstensfejarmästare
   
I mycket tätbebyggda områden bör ingen vedeldning förekomma. Pelletskaminer rekommenderas.RådgivningMiljö- och byggnadsnämnden, Energirådgivare, Skorstensfejarmästare
Pellets-, brikett- och fliseldning eller motsvarande  
FörslagGenomförandeAnsvar
P-märkta eller typgodkända brännare och kaminer för eldning av pellets, briketter flis eller motsvarande förordas.RådgivningMiljö- och byggnads­nämnden, Energirådgivare
   
Vid manuell briketteldning gäller samma rekommendation om ackumulatortank som vid vedeldning.Rådgivning följt av tillsyn (föreläggande) enligt miljöbalkenMiljö- och byggnads­nämnden, Skorstensfejarmästare
   
Typgodkända flisbrännare och stokrar bör förordas. Varning för att hantering av råflis kan medföra mögelbildning och bidra till allergi.RådgivningEnergirådgivare Skorstensfejarmästare
   
Brandskydd  
FörslagGenomförandeAnsvar
Information om brandskydd i samband med ny- och ombyggnation samt vid brandskydddskontroll.RådgivningMiljö- och byggnads­nämnden, Kommunstyrelsen, Skorstensfejarmästare
   
Kontroll av rökgastemperatur. I en fastbränsleanläggning bör ingå en rökgastermometer monterad i rökgaskanalen. Detta bör dokumenteras som en punkt dels i kontrollplanen och dels i brandskyddsdokumentationen.Införs i kontrollplan samt vid brandskyddskontrollMiljö- och byggnads­nämnden, Kommunstyrelsen, Skorstensfejarmästare
   
Installation av motdragslucka förordas vid fastbränsleeldning.RådgivningEnergirådgivare Skorstensfejarmästare
   
Information och utbildning  
FörslagGenomförandeAnsvar
Tanums kommun skall sträva efter att samarbeta i återkommande informationskampanjer om förnyelsebara fastbränslen.Informations­kampanjerMiljö- och byggnadsnämnden, Energirådgivare
   
Information till kommuninvånarna skall ges om innehållet i kommunens policy för småskalig fastbränsleeldning.Annonsering, flygblad, riktad information till VVS-firmorMiljö- och byggnads­nämnden, Energirådgivare
   
Vid beslut om medgivande om sotning i egen regi skall denna policy bifogas beslutet.Riktad information till tillståndshavarenKommunstyrelsen
   
Utbildning för den enskilde om sotning, drift och skötsel samt eldningsteknik.Utbildning via räddningstjänstenKommunstyrelsen

Uppföljning

Uppföljning av policyn åvilar miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Policyn skall revideras vid behov.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede