Policy för småskalig eldning med fasta biobränslen i Tanums kommun

Fastställd av kommunfullmäktige den 13 september 2004, § 60.

Inledning

Denna policy ska ses som en vägledning vid användning av förnyelsebara fastbränslen såsom ved, pellets, flis och briketter i Tanums kommun. Dessa former av biobränslen är en värdefull nationell resurs, som är och kan bli viktiga inslag i ett framtida kretsloppsanpassat energisystem. Den nuvarande energiomställningen i Sverige kan innebära att den småskaliga fastbränsleeldningen ökar, vilket bl a kan medföra ökade utsläpp av vissa miljö- och hälsofarliga kolväten. Fastbränslen måste användas på rätt sätt, med rätt teknik och på rätt plats. Det finns därför ett stort behov av vägledning så att rätt utrustning installeras och används på ett riktigt sätt, framförallt vid vedeldning.
 
Fastbränsleeldning och särskilt vedeldning står idag för en stor del av vissa miljö- och hälsofarliga utsläpp till luften. Röken från vedeldningen medför hälsoproblem t ex besvärande lukt, irritation i luftvägarna och cancerrisker, orsakade av bl a flyktiga organiska ämnen (VOC) och partiklar. Dessa utsläpp svarar för en betydande del av de hälsofarliga ämnena till luften. En fjärdedel av VOC-utsläppen i landet kommer från den småskaliga vedeldningen. De flyktiga organiska ämnena kan även bidra till bildningen av marknära ozon som bl a skadar växtligheten och påverkar hälsan. Med rätt teknik kan dessa utsläpp reduceras med över 90 procent. För att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas krävs en reduktion av dessa utsläpp. Det finns därför ett stort behov att anta en policy för fastbränsleeldning. Med anledning härav har ett förslag till en policy utarbetats, som sedan också skall användas som underlag vid kommunala beslut.

Uppföljning

Uppföljning av policyn åvilar miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Policyn skall revideras vid behov.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede