Vad kostar ett bygglov?

Den avgift som miljö- och byggnadsnämnden debiterar för olika tillstånd följer en taxa som har fastställts av kommunfullmäktige.

Avgiftens storlek är beroende av dels den tid som åtgår för granskningen och dels av åtgärdens omfattning (bruttoarea, d.v.s. sammanlagda arean av bostads-/förrådsutrymmen).

I den avgift som debiteras för ett beslut om bygglov ingår förutom avgiften för bygglovet även avgiften för det tekniska samrådet samt ett arbetsplatsbesök.
Om det krävs flera arbetsplatsbesök ökar avgiften.

Nedan följer ett antal exempel på vad ett bygglov för en viss åtgärd kan komma att kosta. Avgiften kan variera mellan samma åtgärd beroende på om exempelvis grannar måste höras.

Åtgärd

Avgift

Nybyggnad av bostadshus, 110 kvm

ca 22 000 kronor

Nybyggnad av garage/enklare gästhus, 40 kvm

ca 3 500 kronor

Nybyggnad av fritidshus, 90 kvm

ca 16 800 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus, 30 kvm

ca 7 000 kronor

Strandskyddsdispens

ca 10 600 kronor

Anmälan om eldstad (braskaminn, ny skorsten etc.)

ca 1 335 kronor

Mindre fasadändring

ca 2 500 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus

ca 5 000 kronor

Inglasning av uteplats

ca 3 400 kronor

 

Om grannarna måste höras i ärendet tillkommer kostnad för underrättelse:

1-5 sakägare ca. 2 400 SEK
6-9 sakägare ca. 3 200 SEK
10 eller fler sakägare ca. 6 300 SEK

här kan du läsa hela bygglovstaxanPDF (pdf, 6.9 MB).

Övriga kommunala kostnader i samband med nybyggnad av ett bostadshus

Va-anslutning för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede